Sjablonen en Stencils in alle soorten en maten met diverse toepassingen ✅ Voordelige prijs ✅ Snelle levering ✅ Duurzame kwaliteit ✅ Proudly Manufactured in the Netherlands.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van SjabloonMagic gevestigd ter Cadier en Keer


Artikel 1. Internet order afhandeling.

1.1 SjabloonMagic is een voorraadhoudende handels onderneming in visagie, grime en schmink producten. Gevestigd: rijksweg 23 6267 AD Cadier en keer. Hierdoor kunnen we bestellingen snel uitleveren. Als Uw betaling bij ons binnen is word Uw order die zelfde dag nog verwerkt en verzonden. U ontvangt per Email een verzend bevestiging met de verzend code. Wij verzenden met Post NL. Post NL bezorgd ook op zaterdag. Meestal zult U de bestelling de volgende dag in huis hebben. Uitgezonderd bestellingen uit het buitenland.
1.2 Bij een niet complete order neemt SjabloonMagic contact met U op over de verdere afhandeling van de bestelling. Kan de bestelling niet binnen 1 week compleet uitgeleverd worden, word het deel wat op voorraad is reeds opgestuurd. De nalevering word zonder extra kosten verwerkt.
1.3 Voor producten die niet in voorraad zijn streven wij erna om deze binnen 8 werkdagen te kunnen uitleveren. Wij zijn echter afhankelijk van beschikbare voorraden bij onze toeleveranciers en hun orderafhandeling, zodat deze 8 dagen niet bindend zijn.
1.4 In geval van overmacht heeft SjabloonMagic het recht om naar eigen keuze de bestelling op te schorten of te ontbinden. Zonder dat SjabloonMagic gehouden is aan enige schade vergoeding. Onder overmacht worden in ieder geval verstaan: stakingen, brand, vorst, elektriciteits- en bedrijfsstoringen, vertraagde verstrekking van bij derden bestelde producten, nieuwe wet- en regelgeving, en alle overige gevallen van overmacht, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren.
1.5 Bij brievenbuspost en ligt het verzendrisico altijd bij de koper. Brievenbuspost heeft geen track & trace-code en is onverzekerd. Mocht het kwijtraken (wat zelden voorkomt), dan is dit voor uw risico. Op uw verzoek kan de bestelling met verhoogde aansprakelijkheid verzonden worden. De kosten bedragen dan € 6,95 en uw zending is dan verzekerd.
1.6 Alle prijzen zijn tenzij anders aangegeven in Euro’s
1.7 Prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling zullen niet plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en of bepalingen.

Artikel 2. Algemene voorwaarden.

2.1 SjabloonMagic is een speciaalzaak die handelt in grime producten. In onze zaak, gelegen aan de rijksweg 23 te Cadier en keer. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op onze webshop www.sjabloonmagic.eu, en ambulante handel.
2.2 Adresgegevens: SjabloonMagic Grime. Rijksweg 23. 6267 AD Cadier en Keer. Telefoon 043-4078200 E-mail info@sjabloonmagic.eu BTW NR: NL001330855B35. Kamer van koophandel Maastricht NR: 793993219832970
2.3 Deponeren voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van kophandel te Maastricht. Op verzoek worden deze verkoop voorwaarden aan U toegezonden. Ook zijn ze te raadplegen op onze internet site www.sjabloonmagic.eu
2.4 Op al onze aanbiedingen, bestellingen, offertes, en overeenkomsten van SjabloonMagic zijn onder uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze verkoop voorwaarden van toepassing.
2.5 SjabloonMagic is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SjabloonMagic SjabloonMagic is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
2.6 Indien SjabloonMagic, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
2.7 Door het accepteren van een aanbieding, en of het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze verkoop voorwaarden aanvaard.

Artikel 3. Website informatie

3.1 De informatie op onze site www.sjabloonmagic.eu word zorgvuldig samengesteld. SjabloonMagic kan echter niet instaan voor de juistheid, de actualiteit, en volledigheid van de aangeboden informatie op deze website. Aan de gegevens vermeld op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2 SjabloonMagic verstrekt via haar website informatie over de producten die door SjabloonMagic worden aangeboden. Wijzigingen en prijs wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling uitgevoerd worden.
3.3 Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze website te copieren.
3.4 Internet links op de website van SjabloonMagic naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SjabloonMagic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan.
3.5 De kleurstalen en foto's op deze website geven alleen maar een indicatie van de kleur. Op het beeldscherm kunnen de kleuren afwijken van de werkelijke kleuren (door o.a. kwaliteit en instelling van het beeldscherm).

Artikel 4. Aanbiedingen.

4.1 De prijzen van aanbiedingen gelden voor het aantal stuks dat daadwerkelijk in voorraad is bij SjabloonMagic. Het betreft veelal speciaal ingekochte partijen of restpartijen of artikelen die uit het assortiment gaan. Als u meer dan een item per aanbiedingsartikel wilt bestellen, raden wij u aan de voorraad bij ons op te vragen per mail, info@sjabloonmagic.eu of telefonisch.
4.2 Wij behouden het recht om vooruitbetaalde bestellingen aan te passen en vooruit betaalde bedragen per bank terug te storten. Wij zijn niet verplicht bestelde aanbiedingsartikelen die niet in voorraad zijn uit te leveren.
4.3 Ruilen van aanbiedingsartikelen - sales producten is niet mogelijk.
4.4 Prijzen van aanbiedingen gelden niet automatisch bij nabestellingen.

Artikel 5 Acceptatie.

5.1 SjabloonMagic behoud het recht bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet word geaccepteerd word dit binnen 5 dagen schriftelijk aan U kenbaar gemaakt. Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van Uw bestelling.
5.2 Voor vertragingen door misverstanden, het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en communicatie, vertraging door vervoers bedrijven, vertragingen door Extreme weer omstandigheden zoals vorst en hoge temperaturen of kou die ongeschonden verzending onmogelijk maken. Kan SjabloonMagic niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 6 Betaling.

6.1 Internet orders worden uitsluitend uitgeleverd als het totale verschuldigde bedrag op onze bankrekening ontvangen is. Betaling kan door middel van Ideal., of per bankoverschrijving.
6.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum zonder kortingen.
6.3 SjabloonMagic is gerechtigd bij enige betaling achterstand overeenkomsten op te schorten en of te ontbinden.
6.4 Bij overschrijding van betalingstermijnen worden indien SjabloonMagic de incasso uitbesteed zijn administratieve kosten en incasso kosten, rente en boetes zijn voor rekening van de koper. De koper geeft nu reeds onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan SjabloonMagic of een door SjabloonMagic aan te stellen derde om in alle gevallen dat SjabloonMagic haar eigendom rechten wil uitoefenen, alle plaatsen te betreden waar eigendommen van SjabloonMagic zich dan zullen bevinden die goederen aldaar mee te nemen
6.4 De eigendom van geleverde producten gaat pas over nadat alle vorderingen van SjabloonMagic zijn voldaan.
6.5 het Risico ter zake van producten en diensten gaat in op het moment van aflevering. De koper heeft de plicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren tegen diefstal, brand, en waterschade.

Artikel 7 Reclames, ruilen

7.1 Bij aflevering dient de koper de goeder te controleren. Bij afwijkingen in aantal of kleur dient U SjabloonMagic binnen 14 dagen na aflevering hiervan in kennis te stellen. Indien niet binnen 14 dagen wordt gereageerd is de afnemer gebonden aan de levering.
7.2 Goederen die niet overeenstemmen met de bestelling kunnen binnen 5 dagen gefrankeerd retour gezonden worden. De porto kosten van het retour zenden worden aan U vergoed bij een gegronde reclamatie.
7.3 Schmink en grime die overeenstemmen met de order kunnen niet retour gezonden worden of geruild. Schmink en grime producten dienen voor 100 % betrouwbaar schoon ongebruikt en ongeopend te zijn. Omdat dit veelal niet aan schmink en grime producten te zien is of ze in ongeschonden, in ongeopende staat verkeren. Smink en grime producten worden nooit teruggenomen og geruild.
7.4 Stencils en Sjablonen die overeenstemmen met de order kunnen niet retour gezonden worden of geruild. Deze worden op het moment van bevestiging van de order in productie genomen in de door u bestelde maat en uitvoering. Stencils en Sjablonen worden nooit teruggenomen.

Artikel 8 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
8.1 Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan SjabloonMagic bekendgemaakte vertegenwoordiger.
8.2 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal koper het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan SjabloonMagic retourneren, conform de door SjabloonMagic verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan SjabloonMagic. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van een aangetekende verzending.
8.4 Indien de koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan SjabloonMagic heeft teruggezonden, is de koop een feit.
8.5 SjabloonMagic sluit schmink en grime producten in deze verkoopvoorwaarden uit van het herroepingsrecht. De aard van ons assortiment is zodanig dat door de aard van schmink en grime artikelen dit om hygiënische redenen dit niet aannemelijk maakt. Zie ook 8.3 .
8.6 SjabloonMagicsluit sjablonen en stencils in deze verkoopvoorwaarden uit van het herroepingsrecht. Deze worden op maat en uitvoering na bevestiging van de order voor U in productie genomen. Zie ook 8.4
8.7 Koper stemt uitdrukkelijk in dat wij reeds beginnen te leveren voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 Annuleren van orders

9.1 Annulering van geplaatste internet orders. De annulering kosten voorn orders die reeds betaald zijn, maar nog niet verzonden, bedragen €15,00. Deze kosten worden ingehouden op het reeds ontvangen bedrag. Het reeds overgeboekte bedrag minus de annulering kosten worden binnen 8 dagen retour gestort op de zelfde rekening van koper.

Artikel 10 Garantie

10.1 SjabloonMagic geeft de normale fabriek garantie op aangekochte artikelen. SjabloonMagic. De garantie periode op SjabloonMagic sjablonen en stencils bedraagd 6 maanden. Deze garantie geldt niet in het geval van ondeskundig gebruik, abnormale slijtage, opzet, waterschade, bevriezing, en verontreiniging. De beoordeling van de schade is ter beoordeling van SjabloonMagic. De kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.
11.2 De Garantie is de garantie die door de producent verleend word.
11.3 SjabloonMagic is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van zaken voor elke individuele toepassing door de koper, en of eventuele adviezen ten aanzien van toepassing en of gebruik van geleverde goederen.

Artikel 12 Geschillen

12.1 U kunt voor vragen en klachten contact op nemen met SjabloonMagic info@sjablonmagic.eu. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk behandelen, uiterlijk binnen 30 dagen.
12.1 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan het kantongerecht te Maastricht
12.2 Op alle overeenkomsten en bestellingen waarop deze verkoop voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.3 Indien een bepaling of meer van deze voorwaarden in strijd mocht zijn met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SjabloonMagic vast te stellen nieuwe rechtstreeks toelaatbare vergelijkbare bepaling.